سطح۶-حسابداری تولیدی

1,090,000,000 

تولیدی

103 عدد در انبار

دسته:

سطح۶-حسابداری تولیدی

1,090,000,000 

تولیدی

103 عدد در انبار

دسته:

توضیحات


  • بر نا محدود
  • انبار نا محدود
  • مناسب برای شرکت های تولیدی و کارخانجات
  • زیرسیستمی
  • دارای گزارشات پیشرفته و طراحی اختصاصی
  • حسابداری-انبار-خزانه -تولید+بهای تمام شده
  • شش ماه پشتیبانی از راه دور نا محدود و در محل شرکت نامحدود +حضور در محل مشتری بصورت مستمر
  • آموزش با توجه به نیاز
  • حسابداری-انبار-خزانه -تولید+بهای تمام شده/شش ماه پشتیبانی از راه دور نا محدود و در محل شرکت نامحدود +حضور در محل مشتری بصورت مستمر</BO
</BO </BO